Fotograficzne abstrakcje

Home / Fotograficzne abstrakcje
fotograficzne abstrakcje

Prezent na Święta Bożego Narodzenia 2020 r. Skoro pandemia nie pozwala nam na swobodę, sztuka przychodzi dziś do Państwa!

Abstrahowanie, z łaciny abstractio znaczy oderwanie. Jest to myślowy proces kreowania pojęć i definicji, w którym odrzucane są elementy konkretne na rzecz ogólnych, o szerokim znaczeniu symbolicznym.

Umiejętność „oderwania” pojęcia od rzeczywistości sprzyja rozwijaniu idei, odkrywaniu i tworzeniu. Posługiwanie się abstrakcyjnym myśleniem jest więc charakterystyczne dla naukowców, odkrywców czy artystów.

W sztuce abstrakcja była zawsze przedmiotem sporów. Przyjęto, że najbardziej abstrakcyjną ze sztuk jest muzyka. Nie musi ona nic przedstawiać i o niczym opowiadać, a jednak zachwyca słuchacza harmonią dźwięków i tonów.

W sztukach plastycznych, mimo prób definiowania, nie udało się jednoznacznie określić granic między sztuką niefiguratywną a figuratywną. Wielu znanych artystów zastanawiało się nawet nad stosownością użycia słowa „abstrakcja” dla nurtu sztuki niefiguratywnej.

Picasso mawiał, że nie ma czegoś takiego jak sztuka abstrakcyjna. Wszystkie bowiem działania artysty są przetworzoną rzeczywistością. Przyjmując zaś myślenie, że wszystko co przetworzone jest abstrakcją, można dojść do wniosku, że każde dzieło plastyczne jest abstrakcją.

Michael Seuphor, teoretyk sztuki, malarz i poeta twierdził, iż „sztuka abstrakcyjna jest to wszelka sztuka nie zawierająca żadnych wspomnień, żadnych odsyłaczy do rzeczywistości, niezależnie od tego, czy rzeczywistość była lub nie była punktem wyjścia artysty”. Rudolf Arnheim określał zaś różne stopnie abstrakcji. Uważał, że artystyczna swoboda daje twórcy możliwość tworzenia mniej lub bardziej oderwanych od rzeczywistości obrazów.

Zapraszam do oglądania wystawy prac studentów Edukacji Artystycznej – nowego kierunku, który wystartował na Wydziale Nauk Społecznych US w październiku 2020 roku oraz studentów działających w Kole Naukowym Edukacji Plastycznej ArtPeak (z 3 roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną – kierunek projektowy, oraz 2 roku PPiW).

dr Mikołaj Materne

Film z wystawy

Leave a Reply

Your email address will not be published.